New use case and new utility for Drip holders and stakers

Drip Announcement 15 July 2021

We have successfully updated the minimum stake to 1 DRIP, thank you for being patient!!

The growth of the platform has been so amazing to watch. This week we will be making several promotional announcements regarding our collaboration and partnership with Focus Visual, the streamer management firm as well as a new partnership with a development team that is going to introduce a new use case for DRIP and a great new utility for DRIP holders and stakers. I’m sure that reducing this minimum stake is going to go a long way in assisting team leaders in growing their teams, as it’s something people have been asking for on a daily basis. We will continue to listen to the requests of the community and appreciate all of you. The community is what has made DRIP the success that it is today and we are just getting started. There is no shortage of ideas that we can implement and partnerships opportunities that we can exploit to grow the platform and generate additional value for DRIP investors.

Վեր կացեք մինչև 8% DRIP cashback ձեր DRIP ավանդի վրա: (ժամկետ սահմանափակ առաջխաղացում)

Օգտագործեք ընկերոջ ուղղորդման կոդը. 0xD557c26793758F88053D9988C27aD980d6d87289
երբ դուք գրանցվեք DRIP-ում:

Միանալուց հետո ես ձեզ կկապեմ միայն հրավերներով «DRIP Success» Telegram խմբի հետ՝ ավելի անհատականացված խորհուրդներ, օգնություն և ռազմավարություններ ստանալու համար՝ DRIP-ից միլիոն դոլար վաստակելու համար:
Գրանցման ժամանակ գրեք [email protected] ձեր պարգևների համար:

-----------------------------------------

Գրանցվեք՝ DRIP էլեկտրոնային գիրք, նորություններ և խորհուրդներ ստանալու համար:

Մենք հարգում ենք ձեր էլ.փոստի գաղտնիությունը

Ներկայացնում ենք DRIP էլեկտրոնային գիրքը (անվճար)Առաջխաղացում
փակել
hyArmenian