Interview with James Pelton

Forex Shark Announcement

I am preparing for the AMA right now

There is so much to discuss so come join us in http://t.me/The_Animal_Farm‼️

I will be starting the AMA at 12:30 est in about 30-45 minutes.

—–

At 5pm est. today I will be having a live interview with Experience Crypto 24×7, who has a great following of extremely active investors. I will then try to jump on Black Sheep’s daily show at 7:20pm est. for a bit to speak with them.

I have interviews planned all week with some of the greatest influencers in the space and I will be making a follow up announcement in a bit with their times as well so everyone can prepare‼️

—-

Tomorrow at 3pm EST. I will be doing a, interview with James Pelton, an influential youtuber and community leader in DeFi with an extremely active following‼️

https://www.youtube.com/channel/UCN_RnjVd-kKDr2xaasirPmw

We are doing a full dry run of the migration today to prepare for Thursday, I will start a countdown tomorrow so everyone will be on the same page about the migration time but it will be around Noon est. on Thursday

Վեր կացեք մինչև 8% DRIP cashback ձեր DRIP ավանդի վրա: (ժամկետ սահմանափակ առաջխաղացում)

Օգտագործեք ընկերոջ ուղղորդման կոդը. 0xD557c26793758F88053D9988C27aD980d6d87289
երբ դուք գրանցվեք DRIP-ում:

Միանալուց հետո ես ձեզ կկապեմ միայն հրավերներով «DRIP Success» Telegram խմբի հետ՝ ավելի անհատականացված խորհուրդներ, օգնություն և ռազմավարություններ ստանալու համար՝ DRIP-ից միլիոն դոլար վաստակելու համար:
Գրանցման ժամանակ գրեք [email protected] ձեր պարգևների համար:

-----------------------------------------

Գրանցվեք՝ DRIP էլեկտրոնային գիրք, նորություններ և խորհուրդներ ստանալու համար:

Մենք հարգում ենք ձեր էլ.փոստի գաղտնիությունը

Ներկայացնում ենք DRIP էլեկտրոնային գիրքը (անվճար)Առաջխաղացում
փակել
hyArmenian