Building new DRIP UI

Forex Shark Announcement

We have completed all of our scripted/automated testing and are doing a dry run today deploying all the new contracts, wiring them to the front end and opening it up for the final manual testing to our admins. We know everyone wants it live right now and we are moving as fast as we can while maintaining extreme diligence. We have always been super diligent, which is why even if we hit a bump in the road capital is always protected, but we brought on a new dev specifically for quality control and we are prepared to take this to the next level‼️

On Thursday we will be giving an official launch day for the following week, as all of our testing will have been complete, and we will have nothing left to do but promote and get everyone prepared 🐷🚀

The new DRIP UI is built, we have a major third party raise prepared for the DAO, the NFT scratch ticket protocol is right around the corner and I could not be more excited for that. We have only just begun 👑

Վեր կացեք մինչև 8% DRIP cashback ձեր DRIP ավանդի վրա: (ժամկետ սահմանափակ առաջխաղացում)

Օգտագործեք ընկերոջ ուղղորդման կոդը. 0xD557c26793758F88053D9988C27aD980d6d87289
երբ դուք գրանցվեք DRIP-ում:

Միանալուց հետո ես ձեզ կկապեմ միայն հրավերներով «DRIP Success» Telegram խմբի հետ՝ ավելի անհատականացված խորհուրդներ, օգնություն և ռազմավարություններ ստանալու համար՝ DRIP-ից միլիոն դոլար վաստակելու համար:
Գրանցման ժամանակ գրեք [email protected] ձեր պարգևների համար:

-----------------------------------------

Գրանցվեք՝ DRIP էլեկտրոնային գիրք, նորություններ և խորհուրդներ ստանալու համար:

Մենք հարգում ենք ձեր էլ.փոստի գաղտնիությունը

Ներկայացնում ենք DRIP էլեկտրոնային գիրքը (անվճար)Առաջխաղացում
փակել
hyArmenian